intrastat

Intrastat zánik povinnosti

Spravodajskej jednotke, ktorá v období od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2022, nedoviezla ani nevyviezla v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, zaniká spravodajská povinnosť v roku 2023, a teda spravodajská jednotka už nepredloží INTRASTAT-SK hlásenia za január 2023.

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK a oznámi túto skutočnosť spravodajskej jednotke. 

Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za stanovené obdobie neprekročila prahy oslobodenia na danom toku, môže o tejto skutočnosti informovať Štatistický úrad SR. Ten uvedenú skutočnosť overí a v prípade potvrdenia následne zruší spravodajskú povinnosť od  1. januára, o čom bude spravodajskú jednotku informovať písomne.

Ak nastali závažné okolnosti (napr. zánik, likvidácia a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka požiada Štatistický úrad SR o zrušenie povinnosti predkladať hlásenia INTRASTAT-SK.
Vyplní príslušné tlačivo, ktoré zašle do elektronickej schránky Štatistického úradu SR alebo doporučene na adresu sídla úradu

Ak spravodajská jednotka uskutoční počas roka jednorazový dovoz a/alebo vývoz tovaru v rámci EÚ, ktorého hodnota prekročí prahy oslobodenia, podá INTRASTAT-SK hlásenie za daný mesiac. Následne, po dohode so Štatistickým úradom SR, nemusí predkladať nulové hlásenia v nasledujúcich mesiacoch v prípade, že nerealizuje žiadne ďalšie dovozy a/alebo vývozy tovaru v rámci EÚ. Hlásenie INTRASTAT-SK podá pri prípadnej ďalšej jednorazovej transakcii. Spravodajská povinnosť takejto spravodajskej jednotky bude prehodnotená na konci roku.

 

Všetky informácie nájdete na stránke www. statistics.sk