intrastat

Právny základ pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Európska legislatíva 

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1197 z 30. júla 2020, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1704 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu

===========================================================================================

Nomenklatúry

 • Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (konsolidované znenie) 
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1998 z 20. septembra 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení.
  Nariadenie ustanovuje verziu kombinovanej nomenklatúry platnú pre rok 2023.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky

===========================================================================================

 Slovenská legislatíva

 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
  Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií,  ostavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.
 • Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Všetky informácie nájdete na stránke www. statistics.sk