intrastat

Otázka:  Dobrý deň, kedy vznikne spravodajská povinnosť?
Odpoveď:
Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia. Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť ŠÚ SR prekročenie prahu oslobodenia.

============================================================================================

Otázka:  Ako je možné vykonať registráciu ?
Odpoveď:

a) registračný dotazník

Spravodajská jednotka pre systém INTRASTAT-SK na dotazníku uvádza identifikačné údaje vedené v príslušných registroch. Zároveň uvádza kontaktné údaje, t. j. adresu pracoviska a meno osoby zodpovednej za zostavovanie INTRASTAT-SK hlásení, jej telefónne, faxové číslo a e-mailovú adresu. Na uvedenú adresu jej budú zasielané všetky písomné materiály a tieto informácie umožnia priamu komunikáciu.

b) oznámenie zástupcu

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka je povinná oboznámiť s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.

c) oznámenie organizačných jednotiek

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za celú organizáciu. V takom prípade sa v odseku Číslo organizačnej jednotky v INTRASTAT-SK hlásení uvedie číslo "000".

Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za viac organizačných jednotiek, ktoré identifikuje v rámci svojej organizácie (ide napr. o samostatné závody). V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, fax, e-mail). Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v odseku Číslo organizačnej jednotky INTRASTAT-SK hlásení.