intrastat

spracovanie hlásenia - intrastat.sk

Ponúkame naše skúsenosti, ktoré  sú zárukou kvalitných služieb. V prípade, že ste obdržali upomienku pre nesplnenie si povinnosti ohľadne hlásenia INTRASTAT - alebo ste dostali informáciu od ŠÚ SR, že vám vzniká povinnosť podávať hlásenie INTRASTAT tak neváhajte a zavolajte nám na mobil 0905 714 914  alebo napíšte na email: evonacd (zavinac) evonacd.sk 
 
Dovoľujeme si vám podať pár informácií o štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK platných od 01.01. 2023: (zdroj ŚÚ SR)
 
1. 
Prah oslobodenia na rok 2023 (sledovaný rok) bude rovnaký pre dovoz a vývoz tovaru  v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 EUR . Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:
 
01        Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 
02        Lesníctvo a ťažba dreva
03        Rybolov a akvakultúra
10        Výroba potravín
11        Výroba nápojov 
12        Výroba tabakových výrobkov 
 
Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2023 je 01.10.2021 – 30.09.2022 
(berie sa do úvahy hodnota tovaru dovezeného a / alebo vyvezeného v rámci EÚ)
 
Spravodajská povinnosť môže vzniknúť aj počas roka 2023, a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od začiatku roka 2023
 
2. 
Od 01.01.2023 bude potrebné v hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ povinne vykazovať identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia (IČ DPH partnera). 
________________________________________________________________________________________________
 
POZOR na sankciu !!
Za nesplnenie si spravodajskej povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT je možné uložiť pokutu až do výšky  3.320.- €
Podľa § 32 Zákona 540/2001 Z.z o štátnej štatistike je možné uložiť takúto pokutu a zároveň vás zaplatenie pokuty nezbavuje povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT.
________________________________________________________________________________________________

v oblasti colných služieb sme od roku 1997

• spoločnosť Eva Gregorová - EVONA začala pôsobiť od roku 1997 v Bratislave, kde sa nachádza aj sídlo
• vďaka kvalitnému a odbornému týmu zamestnancov, sa spoločnosť rozrástla
• svojimi službami v oblasti INTRASTAT pokrývame celú škálu daných služieb v SR aj pre zákazníkov v ČR
• na požiadavky svojich klientov dokážeme reagovať veľmi rýchlo a to predovšetkým vďaka kvalitným službám
• máme odborné a dlhoročné skúsenosti v oblasti vystavovania štatistických hlásení INTRASTAT.
 
Potrebujete poradiť  alebo informácie ohľadne hlásenia INTRASTAT.  Neodkladajte to, zavolajte a problém vyriešime čo najskôr.
•  nájdeme riešenie pre vaše vedenie agendy ohľadne hlásenia INTRASTAT
•  poskytneme vám informáciu či ste povinný podávať hlásenie INTRASTAT
•  poskytovať komplexné poradenstvo počas celej doby našej spolupráce
•  archivácia hlásení je samozrejmosť
•  dohodneme aj iné individuálne činnosti našej spolupráce ohľadne spracovania hlásenia INTRASTAT
•  sme otvorený všetkým dohodám, tak aby ste nemali žiadne starosti s hlásením INTRASTAT
•  vaša dôvera, voči nám je to čo nás zaväzuje