intrastat

spracovanie hlásenia - intrastat.sk

Ponúkame naše skúsenosti, ktoré  sú zárukou kvalitných služieb. V prípade, že ste obdržali upomienku pre nesplnenie si povinnosti ohľadne hlásenia INTRASTAT - alebo ste dostali informáciu od ŠÚ SR, že Vám vzniká povinnosť podávať hlásenie INTRASTAT tak neváhajte a zavolajte nám na mobil 0905 714 914  alebo napíšte na email: evonacd (zavinac) evonacd.sk 
 
Dovoľujeme si vás informovať o hlavných zmenách v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK platných od 01.01. 2022: (zdroj ŚÚ SR)
 
1. 
Prah oslobodenia na rok 2022 (sledovaný rok) bude rovnaký pre dovoz a vývoz tovaru  v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 EUR . Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:
 
01        Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 
02        Lesníctvo a ťažba dreva
03        Rybolov a akvakultúra
10        Výroba potravín
11        Výroba nápojov 
12        Výroba tabakových výrobkov 
 
Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2022 je 01.10.2020 – 30.09.2021
 
2. 
Od 01.01.2022 bude potrebné v hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ povinne vykazovať identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia (IČ DPH partnera). Vykazovanie údaju IČ DPH partnera je pre rok 2021 dobrovoľné.
 
3.
Na obidvoch tokoch (dovoz v rámci EÚ aj vývoz v rámci EÚ) bude potrebné vykazovať krajinu pôvodu, t. j. krajinu z ktorej tovar pochádza. Tovar pochádza z tej krajiny, v ktorej bol úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľali dve alebo viac krajín, pochádza z tej krajiny, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby. 
 
4.
Dochádza ku zmene kódovania premennej „Druhu obchodu“.
Kód druhu obchodu špecifikuje všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k dovozu/vývozu tovaru.
 
5. 
Je potrebné si aktualizovať verziu kombinovanej nomenklatúry, platnú pre rok 2022 a od 01.01.2022 vykazovať kódy tovarov podľa novej verzie.
Kombinovaná nomenklatúra je pre rok 2022 ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
 
6,
Nahradenie „Prahu transakcie“ „Prahom zásielky“
Od 01.01.2022 zaniká možnosť využívať zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ kumulovaním hodnôt tovarových položiek, ktorých hodnota je nižšia ako 200 eur, tzv. „Prah transakcie“.
Súčasne vzniká nová možnosť pre spravodajské jednotky zjednodušene vykazovať dovoz a vývoz tovaru v rámci EÚ s nízkou celkovou hodnotou faktúry, tzv. „Prah zásielky“.
 
7,
Taktiež bude zmenená terminológia: výrazy „PRIJATIE“ a „ODOSLANIE“ budú nahradené výrazmi „DOVOZ TOVARU V RÁMCI EÚ“ resp. „VÝVOZ TOVARU V RÁMCI EÚ“. 
Model systému Intrastat, ktorý zohľadňoval slovenské špecifiká, bol označovaný ako systém INTRASTAT-SK. Keďže nová európska legislatíva pojem „systém Intrastat“ nepozná, bude tento pojem nahradený výrazom „štatistické zisťovania INTRASTAT-SK“.
 
________________________________________________________________________________________________
 
POZOR na sankciu !!
Za nesplnenie si spravodajskej povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT je možné uložiť pokutu až do výšky  3.320.- €
Podľa § 32 Zákona 540/2001 Z.z o štátnej štatistike je možné uložiť takúto pokutu a zároveň vás zaplatenie pokuty nezbavuje povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT.
________________________________________________________________________________________________

v oblasti colných služieb sme od roku 1997

• spoločnosť Eva Gregorová - EVONA začala pôsobiť od roku 1997 v Bratislave, kde sa nachádza aj sídlo
• vďaka kvalitnému a odbornému týmu zamestnancov, sa spoločnosť rozrástla
• svojimi službami v oblasti INTRASTAT pokrývame celú škálu daných služieb v SR aj pre zákazníkov v ČR
• na požiadavky svojich klientov dokážeme reagovať veľmi rýchlo a to predovšetkým vďaka kvalitným službám
• máme odborné a dlhoročné skúsenosti v oblasti vystavovania štatistických hlásení INTRASTAT.
 
Potrebujete poradiť  alebo informácie ohľadne hlásenia INTRASTAT.  Neodkladajte to, zavolajte a problém vyriešime čo najskôr.
•  nájdeme riešenie pre vaše vedenie agendy ohľadne hlásenia INTRASTAT
•  poskytneme vám informáciu či ste povinný podávať hlásenie INTRASTAT
•  poskytovať komplexné poradenstvo počas celej doby našej spolupráce
•  archivácia hlásení je samozrejmosť
•  dohodneme aj iné individuálne činnosti našej spolupráce ohľadne spracovania hlásenia INTRASTAT
•  sme otvorený všetkým dohodám, tak aby ste nemali žiadne starosti s hlásením INTRASTAT
•  vaša dôvera, voči nám je to čo nás zaväzuje