intrastat

Intrastat fakturovaná suma

Pre každú položku sa uvedie fakturovaná suma zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor.

Minimálna suma, ktorú je možné uviesť na hlásení je 1 euro. Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom, čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru. Keď sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnotou vykazovaného tovaru, s prihliadnutím na toto spracovanie a v nadväznosti naň, je celková suma, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

Ak je prijatý alebo odoslaný tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz, ktorý sa použil pre daňové účely podľa zákona.

Pre ostatné obchodné operácie, ak je fakturovaná suma vyjadrená v cudzej mene, prepočíta sa na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň fyzického prijatia alebo odoslania tovaru.

Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do fakturovanej sumy. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky podľa hrubej hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k fakturovanej sume každej položky.  

©Zdroj:Štatistický úrad SR