intrastat

Spravodajské jednotky, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslali alebo prijali tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, majú povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK (tzv. úplné hlásenia).

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.

prah oslobodenia pre prijatie .................200 000 EUR 
prah oslobodenia pre odoslanie.............400 000 EUR

K 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 25a odsek 2 je možné hlásenie INTRASTAT-SK predložiť iba v elektronickej podobe.

Keďže inú možnosť v tomto štatistickom zisťovaní zákon nepozná, je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

©Zdroj:Štatistický úrad SR