intrastat

Intrastat - podávanie hlásenia
 
Spravodajské jednotky, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslali alebo prijali tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, majú povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK (tzv. úplné hlásenia).
Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
©Zdroj:Štatistický úrad SR