intrastat

Vykazovanie nových premenných na hláseniach o odoslaní tovaru (ZO 2-12)


Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych
podnikových štatistikách zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) spolu s povinným zberom nových premenných na tomto toku - krajiny pôvodu a IČ DPH partnera v členskom štáte intra-EÚ dovozu (členský štát určenia). Ustanovenia týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu sa budú uplatňovať od 1. januára 2022.

Tieto zmeny budú realizované tak, aby bolo umožnené spravodajským jednotkám vykazovať nové premenné od sledovaného obdobia 01/2021 na dobrovoľnej báze a od sledovaného obdobia 01/2022 na povinnej báze.

 

Krajinou pôvodu na odoslaní:
- je krajina, kde bol odosielaný tovar získaný alebo vyrobený, alebo kde bol podstatne prepracovaný.
- keď je spoločnosť výrobcom odosielaných výrobkov, uvedie na hlásení v tomto odseku kód SK (Slovensko).

- IČ DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. - ak nie, tak potom by to malo byť IČ DPH odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

 

©Zdroj:Štatistický úrad SR