intrastat

1. Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2020 nemení.

_______________________________________________________________________________________________

2. Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2021 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

_______________________________________________________________________________________________

3. Oprava tovaru

Od 1. januára 2019 je v hláseniach INTRASTAT-SK nepovinné vykazovanie tovaru po uskutočnení platenej opravy (vrátane údržby), ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru.

To znamená, že v hláseniach INTRASTAT-SK netreba vykazovať žiaden tovar prijatý alebo odoslaný na akúkoľvek opravu, ako aj prijatie a odoslanie tovaru po akejkoľvek oprave.

©Zdroj:Štatistický úrad SR