intrastat

Prijatie 2021

Formulár ZO 1-12
Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare Únie vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov a z územia Severného Írska. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Tlačivo uložené vo formáte ("PDF")  Formulár ZO 1-12
Tlačivo uložené vo formáte ("PDF")  Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 1-12

DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Ak nie, tak potom by to malo byť IČ DPH odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

________________________________________________________________________________________


Odoslanie 2021

Formulár ZO 2-12
Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare Únie opúšťajúcom územie Slovenskej republiky do miesta určenia v inom členskom štáte alebo na území Severného Írska, okrem tovaru v tranzite. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Tlačivo uložené vo formáte ("PDF")  Formulár ZO 2-12
Tlačivo uložené vo formáte ("PDF")  Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 2-12

 

©Zdroj:Štatistický úrad SR