intrastat

Vznik povinnosti

Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah prekročila, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila prah, vrátane daného mesiaca.

Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT- SK hlásenie aj v nasledujúcom roku.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty prijatí a odoslaní za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu. Spravodajská jednotka si sleduje vznik spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že prekročila prah oslobodenia, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka. 

©Zdroj:Štatistický úrad SR