intrastat

prah oslobodenia pre rok 2020
 
pre prijatie .................200 000 EUR
pre odoslanie.............400 000 EUR
 
Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.
Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah prekročila, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila prah, vrátane daného mesiaca.
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie aj v nasledujúcom roku.
 
©Zdroj:Štatistický úrad SR