intrastat

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie.

Spravodajská jednotka je povinná oboznámiť s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu.

Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.

Tlačivo uložené vo formáte ("PDF")   Oznámenie o zástupcovi

©Zdroj:Štatistický úrad SR